Boldnettet - kb SMS pmindelser
  Klubben > Info om
   

  Klubben ABC blev startet i 1996 af nogle forkølede unge mennesker, der skulle have en undskyldning for at mødes og drikke en kold øl og ellers tale om hvad "unge drenge" nu taler om. Således opstod klubben ABC, som står for Analfabeterneds boldt club.

  Klubben har i dag et senior 7-mandshold og et oldboys 7-mandshold. Holdene er åbne for nye medlemmer.

   


   

  STRUKTUR

  Pr 22. februar 2020

  Formand: Malte Skov Jepsen

  Næstformand: Alexander Blom Diallo

  Kasserer: Søren Nielsen

  7-mands udvalgsformand: Alexander Blom Diallo

   


  VEDTÆGTER

  Pr 22. februar 2020

  § 1 NAVN OG HJEMSTED

  § 2 FORMÅL

  § 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

  § 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

  § 5 KONTINGENT

  § 5.1 KONTINGENT

  § 6 BØDER

  § 6.1 BØDER VED FOR SENT AFBUD

  § 6.2 BØDER TIL KAMP

  § 6.3 BØDER VED KORT

  § 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

  § 8 REVISION

  § 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

  § 10 BESTYRELSE

  § 11 UDVALG

  § 12 UDMELDELSE

  § 13 EKSKLUSION

  § 14 OPLØSNING

   

  § 1 NAVN OG HJEMSTED

  Foreningens navn er ABC, hjemmehørende i Københavns kommune. Foreningen er stiftet den 29/10 – 1996.

   

  § 2 FORMÅL

  Foreningens formål er: At skabe et sammenvær unge mennesker imellem og skabe et sammenhold gennem motionsidræt.

   

  § 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

  Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og er forpligtet til at overhold de for forbundet til enhver tid gældende love.

   

  § 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

  Al indmeldelse sker skriftligt. Ved indmeldelsen skal opgives navn, alder og kontaktoplysninger samt oplysning om, hvorvidt vedkommende tidligere har været medlem af en forening under Dansk Idrætsforbund. Et medlem kan ikke optages, såfremt han har forpligtelser til en anden fodboldklub.

   

  § 5 KONTINGENT

  Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales i januar måned. Foreningens bestyrelse har ret til at eftergive kontingentet, såfremt et medlem på grund af indtrufne omstændigheder ikke ser sig i stand til at betale. Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet.

   

  § 5.1 KONTINGENT i 2020

  Kontingentet for 2020 er 800 kr.


  § 6 BØDER

  Bøder betales til bødemesteren inden 30 dage fra forseelsestidspunktet. Bødemesteren vælges på generalforsamlingen. Bødemesteren overfører indsamlede bøder til klubkontoen minimum en gang om måneden.

   

  § 6.1 BØDER VED FOR SENT AFBUD

  Rettidig afbud til en kamp er senest 48 timer før kampens begyndelse. Hvis dette ikke hænder idømmes medlemmet en bøde på kr. 50,-.

  Medlemmer der melder afbud inden for de 48 timer kan fritages for bødestraffen hvis medlemmet melder afbud pga.:

  1. der er flere spillere tilmeldt kampen end vi må stille med for DAI.
  2. sygdom eller sygdom i familien

   

  § 6.2 BØDER TIL KAMP

  Medlemmer der ikke er fuldt omklædt 30 inden kampstart idømmes en bøde på kr. 50,-, medmindre der er truffet aftale om andet.

  Medlemmer der ikke møder op til kamp og ikke har meldt afbud idømmes bøde på kr. 50,- for ikke rettidigt afbud, samt kr. 50,- i bøde for ikke at møde op til kamp


  § 6.3 BØDER VED KORT

  Spillere i udendørsturneringen der af dommeren modtager gule eller røde kort idømmes bøder af størrelsen:

  • 25 kr. per gule kort idømt
  • 50 kr. per røde kort idømt

   

  § 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring.

  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og skal for at være lovlig indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.

  Kun medlemmer, der er fyldt 16 år og har mindst 2 måneders anciennitet, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning over det forløbne år
  3. Regnskab for det forløbne år, samt revision
  4. Budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag og godkendelse af vedtægter
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg til udvalg
  8. Eventuelt
  9. Afstemning om årets spiller

  Ved valg til foreningens tillidsposter kræves mindst 1 års anciennitet, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget.

  Afstemning til foreningens tillidsposter afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed stemmes der en gang igen, derefter afgøres det ved lodtrækning.

  § 8 REVISION

  Revisionen foretages ved generalforsamlingen af to ordinære medlemmer. Revisorerne skal gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorerne vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke stemme ved denne afstemning.


  § 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender en begæring derom, men angivelse af forhandlingsemne. I dette tilfælde skal alle underskriverne være tilstede ved den ekstraordinære generalforsamling eller ved forfald melde gyldigt afbud, da generalforsamlingen i modsat fald er ugyldig. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned, efter at begæringen er fremsat.

  På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

   

  § 10 BESTYRELSE

  Klubben ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer samt udvalgsformanden for hvert hold, der er i foreningen - såfremt de ikke er repræsenteret i kraft af andre bestyrelsesposter. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

  Formanden og kassereren tegner klubben. Ved køb for under kr. 1.000 kan kassereren tegne klubben alene.

  Ved afstemninger i bestyrelsen har hvert bestyrelsesmedlem 1 stemme, dog har formanden 2 stemmer i tilfælde af at bestyrelsen består af et lige antal medlemmer.

   

  § 11 UDVALG

  For hvert hold, der er i foreningen, vælges der et udvalg bestående at 1 person, udvalgsformanden. Udvalgsformandens opgave er at koordinere kampafvikling for holdet gennem hele sæsonen. Udvalgene i foreningen skal være repræsenteret i bestyrelsen.

   

  § 12 UDMELDELSE

  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt/mundligt til formanden og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen finder sted, dog på betingelse, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning. Ved udmeldelse af foreningen tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.

   

  § 13 EKSKLUSION

  Eksklusion af medlemmer kan ske, når vedkommende ikke retter sig efter foreningens love eller ved ukammeratlig optræden søger at skade foreningens interesser.

  Eksklusion foretages af generalforsamlingen og skal behandles som et særskilt punkt på dagsordenen. Det medlem, der foreslås ekskluderet, har adgang til generalforsamlingen og skal underrettes med anbefalet brev. Beslutningen skal vedtages med samme majoritet som en vedtægtsændring.

  Bestyrelsen kan udelukke et medlem for indtil 1 år.

   

  § 14 OPLØSNING

  Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

  I tilfælde af opløsning overgår klubbens midler og ejendele til Dansk Arbejder Idrætsforbund ungdomsarbejde.

   
   

  Ny funktion:
  Har du flere bruger-konti i samme klub?

  Det er nu muligt at koble flere brugere sammen på ét login!

  Det gøres under "SpillerSite" -> "Personlige indstillinger"

  Boldnettet